PBL: trend CO2 emmisies nog steeds omhoog

Gisteren heeft het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) met haar 2012 rapport  bekend gemaakt dat de cijfers laten zien dat de mondiale uitstoot met 3% gestegen is tot een record hoogte van 34 miljard ton per jaar. Samenvattend komt het erop neer dat Europa en Noord Amerika een emissie afname van 2 tot 3 procent laten zien terwijl China en India juist een sterke stijging lieten zien tot wel 9%.

Deze voorlopige schattingen zijn gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie op basis van energiestatistieken van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor 2008 en recent door het energiebedrijf British Petrol (BP) gepubliceerde energiestatistieken.

Kopenhagen 2009

Tijdens de  VN-klimaatconferentie in Kopenhagen december 2009 werd afgesproken dat de gemiddelde temperatuur stijging onder de 2 graden gehouden zou worden.  Met de huidige toename van de uitstoot van CO2 zal deze doelstelling steeds onrealistischer worden. De gevolgen voor het leven op aarde zullen, volgens veel wetenschappers, groot zijn. Zo wordt verwacht dat we steeds vaker geconfronteerd zullen worden met een zeespiegel stijging, extremere weersomstandigheden en een veranderend ecosysteem. Dit alles zal dan weer direct gevolgen hebben voor de voedselvoorziening die al moeizamer wordt door de toenemende wereldbevolking.

Wetenschapper hebben berekend dat tot 2050 nog ongeveer 1000 Gigaton CO2 uitgestoten kon worden. Hierdoor zouden de globale verwarming onder de 2 graden blijven.
Het rapport laat zien dat we in 2011 al de helft opgebruikt hebben. Blijven we op aarde in de zelfde mate CO2 uitstoten dan zullen we de 1000 Gigaton al in 2025 bereikt hebben.

Grootste vervuiler: China

In 2006 heeft China de VS als grootste klimaatvervuiler ter wereld van de eerste plaats gestoten. Deze dubieuze eer heeft het te danken aan een toename van ruim 150% in de afgelopen 10 jaar. Dit komt mede doordat China in toenemende mate steenkool gebruikt om energie op te wekken.
De regering in Peking wil ons doen geloven dat China als een ontwikkelingsland beschouwd dient te worden daar de vervuiling per hoofd van de bevolking juist relatief gering was.

Kyoto-protocol

In 1997 werd er in het Internationale klimaatverdrag afgesproken dat ontwikkelingslanden niet verplicht kunnen worden hun CO2-uitstoot te reduceren. Dit omdat het de economische groei zou kunnen beperken.
Dit standpunt -scheiding tussen arm en rijk- zal anno 2012 niet veel langer te verdedigen zijn met zicht op deze nieuwe cijfers.

Europa is op de goede weg

De uitstoot in Europa is vorig jaar met 3% gedaald terwijl de VS en Japan een daling lieten zien van 2%.
Niet dat we hier nu bewust veel actief hebben bijgedragen met nieuwe maatregelen aan deze daling. Nee deze daling is het gevolg van bestaand klimaatbeleid (vooral in Europa) en de economische crisis. Mondiaal bleef de vorig jaar uitstoot stijgen.

Geïndustrialiseerde landen vertegenwoordigen gezamenlijk maar 33% van de CO2-uitstoot. Dit komt mede doordat de productie van consumptie goederen verplaatst is naar ontwikkelingslanden en China.
Daar is de uitstot met gemiddeld 6% gestegen

Versnelde uitbreiding aanbod hernieuwbare energie beperkt CO2 uitstoot met 5 procent

“Het aandeel hernieuwbare energiebronnen exclusief waterkracht, zoals wind- en zonne-energie en biobrandstoffen is nog steeds klein, maar groeit in versneld tempo. Het is in twaalf jaar, van 1992 tot 2004, verdubbeld van 0,5 tot 1 procent; het duurde vervolgens slechts 6 jaar om te komen tot een aandeel van 2,1 procent in 2011. Dit is het equivalent van circa 0,8 miljard ton in mogelijk vermeden CO2-emissies, die wereldwijd zouden zijn uitgestoten door fossiele brandstoffen en wegtransport vergelijkbaar met de huidige CO2-emissies van Duitsland.”

CO2 uitstoot remmende oplossingen

Natuurlijk klinkt het mooi dat wij in Europa minder CO2 uitstoten. Maar als je de cijfers en omstandigheden goed bekijkt, hebben wij hier niets actief aan bijgedragen en is het een gevolg van de huidige crediet crisis. Om een wereldwijde leefbaarheidscrisis te voorkomen, zullen we andere maatregelen moeten gaan nemen.
Nederland zou het voorbeeld van Duitsland moeten volgen waar de opwekking van energie -anders dan met fosiele brandstoffen- al voor 20% gebeurt met zonne energie, wind en water gebeurt. Hier is een doortastende regering gevraagd die verregaande maatregelen treft, wet- en regelgeving realiseert en stimuleringsregelingen in het leven roept en houdt om dit te verwezenlijken.
Misschien zouden wij en andere landen die uit China importeren eisen moeten gaan stellen aan de manier waarop deze producten geproduceerd worden en aan de CO2 uitstoot die daarbij komt kijken. Waarbij niet in de laatste plaats gelet wordt op het transport naar onze (lucht-)havens.

Geef een reactie